Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání proti nepřijetí na SŠ
Pro vycházející žáky
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí.
Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu.
Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.
Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává.
Jako návod vám uvádím 2 možnosti předloh. Většina SŠ má na svých webových stránkách tyto návody také uvedeny.

1. VZOR ODVOLÁNÍ
Ředitelství SŠ nebo SOU
Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí
V________________ dne ____________
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název školy o nepřijetí syna / dcery jméno, příjmení, datum narození, bytem ze dne _______________ na střední škola – studijní obor.
Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody:
(uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např.)
Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, trvalý zájem o … , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd.
Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.
Děkujeme za vyřízení
Jméno a příjmení zákonných zástupců,
adresa bydliště uvedená na přihlášce
podpisy zákonných zástupců

2. VZOR ODVOLÁNÍ:
(název školy)
(adresa školy)
_____________________
k rukám ředitele školy
uchazeč: (jméno uchazeče)
(rodné číslo, datum narození)
(adresa)
(dále jen „uchazeč“)
(jméno zákonného zástupce)
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení
Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli
Dne (datum doručení) nám bylo doručeno rozhodnutí ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí ke studiu na vaší škole.
Proti tomuto rozhodnutí podávám v zastoupení svého syna/dcery (jméno uchazeče) odvolání, neboť jsem přesvědčen/a, že splnil/a veškeré podmínky pro přijetí na Vaši školu. Jeho/její zájem o studium na Vaší škole stále trvá. Domnívám se, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku a proto nepřijetí z kapacitních důvodů v našem případě nadále neexistuje.
Žádám, abyste v rámci autoremedury rozhodl o změně Vašeho rozhodnutí a přijal mé dítě (jméno uchazeče) ke studiu na Vaší škole.
V případě, že v rámci autoremedury nerozhodnete kladně, žádám, aby rozhodl odvolací orgán.
S pozdravem,
V (místo) dne (datum)
……………………..
(podpis uchazeče, resp. zákonného zástupce)

Příspěvek byl publikován v rubrice Výchovný poradce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.