INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Termín zápisu:

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu pro školní rok 2024/2025 stanovila ředitelka školy na 4. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápisu se účastní děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále ty, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad školní docházky.

K zápisu zákonný zástupce dítěte donese platný občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. (Tyto formuláře lze získat ve škole nebo na webových stránkách školy.) Pokud zákonný zástupce zašle elektronickou přihlášku, papírovou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání již nevyplňuje.

Počet přijímaných žáků:
Do 1. ročníku ve šk. roce 2024/2025 je možné přijmout 30 žáků.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Do první třídy se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou Obce Dolní Žandov.
  2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na Základní školu a mateřskou školu Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace a byl mu povolen odklad začátku povinné školní docházky dle § 37 školského zákona.
  3. Dítě, které nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou Obce Dolní Žandov, jehož starší sourozenec je žákem školy.
  4. Ostatní zájemci.

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 4. bodu. Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O losování budou zákonní zástupci informováni a mohou mu být přítomni.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která přitom přihlíží ke kapacitě školy.

Informace k přijímání žáků do 1. ročníku

Každé dítě obdrží při zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce na webových stránkách školy (www.zsdolnizandov.cz) a ve vývěsce na budově školy informace o přijetí, či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznamy budou zveřejněny dne 22. 4. 2024 a vyvěšeny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“.

Zákonným zástupcům nepřijatých žáků škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou, nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad školní docházky.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy na základě:

  • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení a
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Příspěvek byl publikován v rubrice 0 Přípravná třída, Informace, Plánujeme..., Zápis do první třídy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.