Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Č.j. ZŠ/O/073/2021                                                    V Dolním Žandově dne 31.5.2021                                                             

              Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace            od školního roku 2021/2022

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. ZŠ/O/055/2021 přijat
2. ZŠ/O/056/2021 přijat
3. ZŠ/O/057/2021 přijat
4. ZŠ/O/058/2021 přijat
5. ZŠ/O/059/2021 přijat
6. ZŠ/O/060/2021 přijat
7. ZŠ/O/061/2021 přijat
8. ZŠ/O/062/2021 přijat
9. ZŠ/O/063/2021 přijat
10. ZŠ/O/064/2021 přijat
11. ZŠ/O/065/2021 přijat
12. ZŠ/O/066/2021 přijat
13. ZŠ/O/067/2021 přijat
14. ZŠ/O/068/2021 přijat
15. ZŠ/O/069/2021 přijat
16. ZŠ/O/070/2021 přijat
17. ZŠ/O/071/2021 přijat
18. ZŠ/O/072/2021 přijat

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022 za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Mgr. Ivana Weinzettlová

ředitel  školy

 

Datum zveřejnění: 31.5.2021

Datum sejmutí: 15.6.2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.